Uchwała nr 52/2014
Naczelnej Rady Łowieckiej
z dnia 24.04.2014 r.

w sprawie wysokości składki członkowskiej, rozdziału tej składki między budżet Zarządu
Głównego i budżety zarządów okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego oraz wysokości
wpisowego i ubezpieczenia myśliwych na lata 2015 - 2019 r.

Działając na podstawie § 108 pkt 10 oraz § 180 i 181 ust. 1, 2 i 6 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, Naczelna Rada Łowiecka stanowi, co następuje:

1.      Wysokość składki członkowskiej na lata 2015 - 2019 wynosi:

a)     Składka normalna 320 zł (plus ubezpieczenie 35 zł) - razem 355 zł.

b)     Składka ulgowa 160 zł (plus ubezpieczenie 35 zł) - razem 195 zł.

2.      Środki z podwyższenia składki członkowskiej w kwocie 30 zł (dla składki normalnej) lub 15 zł (dla składki ulgowej) przekazuje się na zakup siedziby Polskiego Związku Łowieckiego i pozostawia w dyspozycji Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego.

3.      Składkę członkowską w latach 2015 - 2019 podzielić zgodnie z dotychczasowymi zasadami, z wyłączeniem kwoty, o której mowa w pkt 2.

4.      Zmianie może podlegać w poszczególnych latach kwota wysokości ubezpieczenia.

5.      Wysokość wpisowego do Polskiego Związku Łowieckiego w latach 2015 - 2019 wynosi 960 zł.

Uzasadnienie

Mając na względzie stan prawny nieruchomości, będącej obecnie siedzibą Polskiego Związku Łowieckiego najkorzystniejszym ekonomicznie rozwiązaniem jest zakup innej nieruchomości z przeznaczeniem na siedzibę Polskiego Związku Łowieckiego. Działanie to przekracza możliwości finansowe Zarządu Głównego PZŁ, który poza wydatkami na bieżącą realizację zadań statutowych ponosi również istotne koszty związane z realizacją uchwały XXII Krajowego Zjazdu Delegatów. Planowany wzrost składki mieści się w granicach określonych przez XX Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ. Roczna składka członkowska nie przekracza 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat zysku, za II kwartał roku poprzedniego, publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny. Jednocześnie w związku z okresem obowiązywania tej
uchwały do 2019 roku nie jest planowany wzrost składki członkowskiej w Polskim Związku Łowieckim. De facto składka przypadająca na działalność statutową tak Zarządu Głównego (partycypuje w 25% składki), jak i zarządów okręgowych (75% składki), nie ulega zwiększeniu w stosunku do roku poprzedniego przez okres następnych 5 lat. Należy wskazać, że w ramach części składki członkowskiej, przypadającej Zarządowi Głównemu Zrzeszenia, funkcjonują fundusze celowe - fundusz kultury łowieckiej oraz fundusz współpracy międzynarodowej. Pozostała część składki przeznczona jest nie tylko na bieżącą działalność Zarządu Głównego, ale także na wszelkiego rodzaju dotacje i dofinansowania struktur okręgowych, imprez strzeleckich, kynologicznych czy też z zakresu kultury łowieckiej.

Podniesienie składki następuje na okres 5 lat z przeznaczeniem całej kwoty podwyżki na udział w zakupie siedziby Polskiego Związku Łowieckiego, a wysokość składki jest znacznie niższa niż granica wyznaczona przez Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ.

Uzyskana z tytułu podwyżki składki członkowskiej kwota wraz ze środkami finansowymi Zrzeszenia, w tym zabezpieczonymi na wykup dotychczasowej siedziby środkami finansowymi pozwoli na jak najszybszą realizację działań mających na celu zakup siedziby Polskiego Związku Łowieckiego z ugruntowanym stanem prawnym.