Uchwała Nr 10/2014

Okręgowej Rady Łowieckiej w Zielonej Górze
z dnia 12 grudnia 2014 r.

w sprawie zwołania XXI Okręgowego Zjazdu Delegatów PZŁ

Okręgowa Rada Łowiecka w Zielonej Górze, działając na podstawie § 127 ust. 1 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego,

postanawia

1.      Zwołać XXI Okręgowy Zjazd Delegatów na dzień 11 lipca 2015 r. w Zielonej Górze w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Podgórnej 7. Godzina rozpoczęcia i proponowany porządek obrad zostanie podany w późniejszym terminie.

2.      Organizację Zjazdu Okręgowa Rada Łowiecka powierza Prezydium ORŁ i Zarządowi Okręgowemu Polskiego Związku Łowieckiego.

3.      Ustalić następujący terminarz wyłaniania delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ:

a)     Walne zgromadzenia sprawozdawczo-wyborcze kół łowieckich odbędą się w normalnym trybie, tzn. po zakończeniu roku gospodarczego z tym, że delegaci na Okręgowy Zjazd Delegatów powinni być wyłonieni w terminie do 17 maja 2015 r.

b)     Członkowie niestowarzyszeni z kołami łowieckimi w terminie do dnia 15 maja 2015 r. wyłonią delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów.

Uzasadnienie:

Ponad miesięczny okres wyłaniania delegatów na Zjazd Okręgowy od jego rozpoczęcia niezbędny jest dla prawidłowego zawiadomienia wszystkich delegatów o terminie i porządku obrad Zjazdu.