DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 19 grudnia 2014 r.

Poz. 1846

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI»
z dnia 15 grudnia 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem

u dzików afrykańskiego pomoru świń

Na podstawie art. 47 ust. 1 i art. 48a ust. 3 ustawy z dnia i 1 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 420, 1205 i 1394) w § 2 wprowadza się na­stępujące zmiany:

1)         w ust. 2:

a)        pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) polowań zbiorowych na zwierzęta łowne, z wyłączeniem niepowodujących nadmiernego przemieszczania się dzików:

a)        polowań zbiorowych bez udziału psów,

b)        polowań zbiorowych bez naganki lub z naganką ograniczoną do nie więcej niż sześciu naganiaczy;”,

b)        uchyla się pkt 3a;

2)         ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Na obszarze objętym ograniczeniami powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na położenie obwodu łowieckiego, a w przypadku gdy obwód łowiecki jest położony na obszarze więcej niż jednego powiatu — właściwy ze względu na położenie największej części tego obwodu może zakazać:

1)        odłowów zwierząt łownych lub

2)        polowań na zwierzęta łowne, lub

3)        polowań indywidualnych na zwierzęta łowne, lub

4)        polowań zbiorowych na zwierzęta łowne bez udziału psów, lub

5)        polowań zbiorowych na zwierzęta łowne bez naganki lub z naganką ograniczoną do nie więcej niż sześciu naga­niaczy

' - jeżeli po przeprowadzeniu analizy ryzyka stwierdzi, że odłowy zwierząt łownych, polowania na zwierzęta łowne, polowania indywidualne na zwierzęta łowne, polowania zbiorowe na zwierzęta łowne bez udziału psów lub polowania zbiorowe na zwierzęta łowne bez naganki lub z naganką ograniczoną do nie więcej niż sześciu naganiaczy powodują zagrożenie rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. K. Plocke

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 wTześnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261).