1548

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1

z dnia 15 listopada 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania

i znakowania tusz

 

 


Na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 13 paź­dziernika 1995 r. — Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066, z późn. zm.2)) zarządza się, co nastę­puje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz. U. Nr 61, poz. 548 oraz z 2010 r. Nr 186, poz. 1250) wpro­wadza się następujące zmiany:

1) w § 2 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) maksymalnym załadowaniu broni — rozumie się przez to całkowite załadowanie magazyn­ka oraz wprowadzenie naboi do wszystkich komór nabojowych broni;";

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Do wykonywania polowania oraz odstrzału zwierząt stanowiących nadzwyczajne za­grożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka dopuszczona jest wyłącznie my­śliwska broń palna długa centralnego za­płonu, o lufach gwintowanych lub gład­kich, z wyłączeniem broni czarnoprochowej, pistoletów i rewolwerów, z której po maksymalnym załadowaniu można oddać najwyżej sześć pojedynczych strzałów, z tym że do magazynka broni samopowta­rzalnej można załadować jednorazowo najwyżej dwa naboje.

2.  Używana do polowania broń myśliwska o lufach gwintowanych musi posiadać ka­liber minimum 5,6 mm i być przeznaczona do strzelania amunicją charakteryzującą się energią pocisku nie mniejszą niż 1000 J w odległości 100 m od wylotu lufy.

3.  Polowanie na zwierzynę grubą odbywa się, z zastrzeżeniem ust. 4, wyłącznie z uży­ciem broni myśliwskiej, o której mowa

w ust. 2, oraz naboi myśliwskich z pociska­mi półpłaszczowymi, przy czym:

1) przy polowaniu na łosie energia pocisku w odległości 100 m od wylotu lufy nie może być mniejsza niż 2500 J;

2) przy polowaniu na jelenie, daniele, mu­flony i dziki, z wyłączeniem dzików war­chlaków, energia pocisku w odległości 100 m od wylotu lufy nie może być mniejsza niż 2000 J.

4.  Dopuszcza się polowanie na zwierzynę grubą, z wyjątkiem łosi i jeleni byków, z użyciem broni myśliwskiej o lufach gład­kich oraz myśliwskich naboi kulowych.

5.  Do wykonywania polowania na zwierzynę drobną, z zastrzeżeniem ust. 6, używa się wyłącznie broni myśliwskiej o lufach gład­kich oraz myśliwskich naboi śrutowych ze śrutem o średnicy do 4,5 mm.

6.  Do wykonywania polowania na drapieżniki używa się broni myśliwskiej o lufach gwin­towanych oraz myśliwskich naboi z poci­skami półpłaszczowymi i pełnopłaszczowymi lub broni myśliwskiej o lufach gład­kich oraz naboi myśliwskich wymienio­nych w ust. 4 lub 5.";

3) w § 51 w ust. 3 pkt 17 otrzymuje brzmienie:

„17) oświadczenie myśliwego lub osoby dostar­czającej tuszę o braku zastrzeżeń wagowych i jakościowych oraz o dołączeniu oświadcze­nia o przeprowadzeniu oględzin tuszy od­strzelonego zwierzęcia, którego wzór został określony w przepisach wydanych na podsta­wie art. 18 ust. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęce­go (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127, z późn. zm.3)), jeżeli takie oświadczenie zostało do tuszy dołączone;".

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: A. Kraszewski


 

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządo­wej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą­dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały

ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 201, poz. 1237, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 223, poz. 1777 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225, z 2007 r. Nr 64, poz. 429, z 2008 r. Nr 145, poz. 916 i Nr 214, poz. 1346, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 81, poz. 528 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.